Ongezond eten, wat zijn de mogelijke gevolgen?

12 juni 2009 - In dit blog krijgt u meer uitleg over meervoudig onverzadigde vetzuren, vetten, roken en hoge bloeddruk in relatie tot cholesterol.

Wat zijn meervoudig onverzadigde vetzuren (m.o.v.'s)?

Voedingsvetten (triglyceriden) bestaan scheikundig uitge­beeld uit langere of kortere ketens van koolstof­atomen (C-atomen). Verza­digde vetzuren hebben enkelvoudige C-bindin­gen. Onver­zadigde vetzuren hebben in deze C-keten één dubbele bindin­g. Meervoudig onverzadigde vetzuren heb­ben meerde­re dubbel­bindingen. Verzadig­de vetten hebben een cholesterolver­hogende werking, terwijl meervou­dig onverzadigde vetten een holesterolverlagende werking hebben.

Wat zijn dierlijke en plantaardige vetten?

Dierlijke vetten zijn vetten afkomstig van runderen, var­kens, wild of gevogelte. Ook zuivel en eieren bevatten dierlijk vet. Dierlijke vetten zijn opgebouwd uit verzadigde vetzuren.

Plantaar­dige oliën en vet­ten bevatten van nature onverza­digd vet en zijn minder hard dan dierlijk vet. Plantaardi­ge margarinesoorten zijn zachter en smeuïger dan roombo­ter, dat in de koel­kast keihard wordt. Men spreekt van dieetmargarine als deze een hoog percenta­ge aan meervoudi­g on­verzadigde vetzuren bevat. Hoe hoger het gehalte aan m.o.v.'s, des te meer HDL-cholesterol kan het lichaam hiervan maken.

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk betekent dat de druk in het bloed­vat­stelsel te hoog is. Bij het ontstaan van hoge bloeddruk spelen erfelijke factoren, maar ook de omgeving een rol. In het geval van hart- en vaatziekten ligt de oorzaak veelal in atheros­clerose = ader­ver­kalking. Het hart pompt gewoon door, ondanks de obstructie in het bloed­vatstelsel. De rol van eten is een niet onaanzienlij­ke. Langdurig teveel en ver­keerd eten, bijvoor­beeld te zout en te veel­ al­co­hol en een overge­wicht veroorzaken samen vaak een te hoge veroor­zaakt.

Is stress altijd negatief?

Nee, te veel stress is negatief. Een zekere hoe­veelheid druk kan leiden tot hogere inspanning, meer en betere creatieve ideeën.

Veel mensen hebben een bepaal­de hoeveel­heid stress nodig om optimaal te kunnen presteren.

Stress factoren zijn ook angst en onzeker­heid. Teveel aan span­ning en onzekerheid leiden tot het begrip stress, zoals bedoeld bij hart-en vaatziekten.

Stress in dit verband is een verzamelnaam voor allerlei psychi­sche spanning. Spanning kan oplopen tijdens het kijken naar een sportwedstrijd, deelnemen aan het verkeer, maar ook in het dagelijks werk. Er moet steeds meer worden gepres­teerd in steeds kortere tijd, winsten moeten hoger worden, personeels­kosten moeten worden verlaagd, fusies en reorgani­saties zijn vaak het gevolg. Kortom redenen genoeg voor span­ning en sensatie. Onze sociale omgeving kan hierop een hele negatieve invloed hebben. Eist de omgeving dat er steeds meer moet worden gepres­teerd, dan kan de werkdruk op lopen en is een spannend en jachtig leven het resultaat.

Roken

Roken is moeilijk los te koppelen van andere stressfacto­ren. Het is gebleken dat rokers ongemerkt meer roken in tijden van span­ning, dan van ontspanning. Dat nicotine verslavend werkt weet inmiddels iedereen. Rokers hebben twee tot driemaal zoveel kans op een hartinfarct als niet-rokers.

Als ik stop met roken, word ik dik! Waar moet ik voor kiezen?

Dit is een veel gehoorde klacht. Roken beïnvloed het eetge­drag, het hongergevoel en de smaak. Stevige rokers ruiken en proeven beduidend minder dan niet rokers. Als iemand stopt met roken smaken de etenswaren weer veel zuiverder, dus eet men meer. Het hongergevoel wordt onder­drukt door roken en die lege handen lijken plotseling iets eetbaars te moeten vasthouden.

Het vergt veel doorzettingsvermogen en zelfdiscipline om tege­lijk te stoppen met roken en tevens gewicht te verlie­zen. Toch is het mogelijk met goede instructies van de diëtist.

Tip: neem 3 grote hoofdmaaltijden en houdt voor de vroege­re 'rookpauzes' goede tussendoor­tjes bij de hand en pro­beer afleiding te vinden in beweging, een ommetje tijdens de lunchpauze is onmiskenbaar frisser dan de bedompte rokeri­ge lunchkamer.